خاکبرداری و خاکریزی

آماج ساز؛ باتوجه به افزایش جمعیت و تراکم تعداد طبقات و نیاز به پارکنیگ و سایر سطوح خدماتی نیاز به افزایش گود برداری و طراخی و اجرای سازه نگهبان با بررسی مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازها، مواد و مصالح، تکنولوژی اجرایی مبتنی بر اصول تئوریک و ملاحظات اجرایی و قضاوت مهندسی توسط تیم های مختلف طراحی و اجرایی شرکت آماج ساز با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات لازم در حال فعالیت در زمینه های زیر می باشد:

۱- خاک برداری و خاکریزی و تخریب ساختمان
۲- طراحی و اجرای سازه نگهبان گودهای عمیق با استفاده از روش نیلینگ، انکراژ، میکروپایل و استرند
۳- اجرای پروژه های تونل در زمینه های سنگی و آبرفتی و ناپایدار
۴- پروژه های راه، ابینه

ورود